تامین مالی درآمد محور (RBF)

تامین مالی درآمد محور (RBF)
توضیح تامین مالی درآمد محوری که در لایتر کپیتال استفاده می شود.