ناامید باشید ولی...

ناامید باشید ولی...
تمام برنامه‌ریزی‌هایی که برای اسفند کرده بودیم از بین رفت!این جمله را...