آیا کارآفرینی اجتماعی همان خیریه است؟!

آیا کارآفرینی اجتماعی همان خیریه است؟!
قبل از اینکه وارد بحث شویم، باید کارآفرینی اجتماعی و کارآفرین اجتماعی...