چرا OKR به دردتان نمیخورد؟

چرا OKR به دردتان نمیخورد؟
یکی از مفاهیمی که همزمان با شروع اکوسیستم استارتاپی مطرح شد و مورد است...