روش تصمیم گیری کارآفرینان (آماده! شلیک! هدف!)

روش تصمیم گیری کارآفرینان (آماده! شلیک! هدف!)
کارآفرینی در عین حال که خیلی شمّی است، یاد گرفتنی هم هست!