مدیر جامعه‌ی آبی سفید بودن

مدیر جامعه‌ی آبی سفید بودن
الان یک‌سال شده که توی فضای کار اشتراکی آبی سفید به عنوان مدیر جامعه (...