یلدای آبی

یلدای آبی
یلدا در آبی سفید فقط جمع شدن خانواده آبی سفید و هندونه خوردن نبود. یک...