کارآفرین فردی کیست؟ چه فرقی با خوداشتغال و فریلنسر دارد؟

کارآفرین فردی کیست؟ چه فرقی با خوداشتغال و فریلنسر دارد؟
شغل شما چیست؟ فریلنسرید؟ خود اشتغالید؟ یا کارآفرین فردی؟ آیا این سه شغ...