زنی که چهره‌اش را به یاد ندارم

زنی که چهره‌اش را به یاد ندارم
دیروز بعد از ظهر به آبی سفید که رسیدم غش کردم. خواب دیدم در امپراطوری...