چگونه در شرکت های بزرگ بدون داشتن مدرک خاصی استخدام شویم؟

چگونه در شرکت های بزرگ بدون داشتن مدرک  خاصی استخدام شویم؟
بعضی از مشاغل در دنیا تبدیل به آرزوی دست‌نیافتنی میلیون‌ها جوانی تبدی...