چرا باید میز کار خود را تمیز نگه داریم؟

چرا باید میز کار خود را تمیز نگه داریم؟
اغلب ما ممکن است به علت شغلی که داریم روزانه ساعت‌های زیادی را پشت میز...