شانس یا اقبال؟ مسئله این است...!

شانس یا اقبال؟ مسئله این است...!
به نظر شما شانس و اقبال یک مفهوم انتزاعی است یا یک حقیقت غیرقابل انک...