رویداد Think&Talk و شش نکته ی فرشید هندی

رویداد Think&Talk و شش نکته ی فرشید هندی
?اولین رویداد در ساختمان آبی سفید برگزار شد. این رویداد با نام Think&...