فرهاد رهنما، یک مبتلا به کارآفرینی

فرهاد رهنما، یک مبتلا به کارآفرینی
خلاصه گفته‌های مهندس فرهاد رهنما یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران در زمی...