جوجه شماری آخر پاییز -- یا گزارش 230 روزه فعالیت فضای کار اشتراکی آبی سفید

جوجه شماری آخر پاییز -- یا گزارش 230 روزه فعالیت فضای کار اشتراکی آبی سفید
امشب شب یلداست و آخرین شب پاییز و وقت شمردن جوجه ها. و دقیقا 230 روز ا...