سه شنبه آبی و راهکارهای همکاری با شرکتهای خارجی

سه شنبه آبی و راهکارهای همکاری با شرکتهای خارجی
سه شنبه پنجم دی با بشیر مومن برنامه نویس ارشد شرکت Lean Linking دربار...