کارگاه طراحی سهام ممتاز و مذاکره با سرمایه گذار

کارگاه طراحی سهام ممتاز و مذاکره با سرمایه گذار
هفتم اردیبهشت ۱۳۹۶ فضای کاری اشتراکی آبی-سفید میزبان برگزاری کارگاه ط...