درس هایی که از کارآفرین های آبی سفید گرفتم -- جوجه شماری آخر پاییز 2

درس هایی که از کارآفرین های آبی سفید گرفتم -- جوجه شماری آخر پاییز 2
دستاوردهای مهم که امسال از راه اندازی آبی سفید داشتم