کارگاه کارآیی تیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان

کارگاه کارآیی تیمی به درخواست مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان توس...