کارگاه کار تیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان

به درخواست مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان، کارگاه کارتیمی به صور...