همفکر و عید دیدنی کارآفرین ها

همفکر و عید دیدنی کارآفرین ها
اولین همفکر و عید دیدنی سال 1397 به میزبانی فضای کار اشتراکی آبی سفید...