اولین مشتریان یک برنامه (SaaS (Software as a Service باید ها و نباید ها

اولین مشتریان یک برنامه (SaaS (Software as a Service باید ها و نباید ها
اولین مشتریان یه سرویس چه کسانی هستند و چگونه باید به سرویس شما اضافه...